L e xTo เล็กซ์ โต
Thai Lexeme Tokenizer
โปรแกรมตัดคำสำหรับข้อความภาษาไทย
คำที่ไม่รู้จัก | คำที่รู้จัก | คำกำกวม | คำภาษาอังกฤษหรือตัวเลข | อักขระพิเศษ