โปรแกรมตัดคำสำหรับข้อความภาษาไทย
Thai Lexeme Analyser
จำนวนอักขระ = 0/100 (ไม่เกิน 100 อักขระ)