โปรแกรมตัดคำสำหรับข้อความภาษาไทย
Thai Lexeme Analyser
จำนวนอักขระ = 0/1000 (ไม่เกิน 1000 อักขระ)